Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD, M.A.

Detský a školský psychológ, wellbeing konzultant, lektor

Sprevádzanie na ceste k rozvoju osobného potenciálu, silných stánok, osobnej pohody a duševného zdravia.

_DSC9287male

Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD, M.A.

Volám sa Silvia Majerčáková Albertová a som psychologička, terapeutka, lektorka, manželka, mama, priateľka, milovníčka života a aktívneho životného štýlu.

Od roku 2014 som pôsobila ako školský psychológ na materskej, základnej a strednej škole štátneho aj súkromného typu. V súkromnej praxi sa zameriavam na prácu s deťmi, dospievajúcimi, mladými dospelými, rodičmi a pedagógmi. Využívam empatický prístup zameraný na porozumenie a vytvorenie akceptujúceho prostredia. Verím v potenciál každého človeka, pracujem so zdrojmi, silnými stránkami a zameriavam sa na budovanie pozitívnych životných zručností s cieľom skvalitniť osobnú pohodu a zvládanie náročných situácií.

V súkromí som mama troch chlapcov a rada trávim čas s rodinou aktívne, pokiaľ je to možné v prírode a pri športe. Mojím koníčkom číslo jedna je joga, ktorej sa venujem aj ako lektorka. Mám rada cestovanie a spoznávanie iných krajín a kultúr, v minulosti som žila v USA a Austrálii. Poskytujem poradenstvo aj v anglickom jazyku.

Vzdelanie

PhD v študijnom odbore Psychológia
Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Magister v študijnom odbore Psychológia so zameraním na poradenskú psychológiu
Webster University, Viedeň, Rakúsko

Ďalšie vzdelávanie:

• Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) pre prácu s deťmi s poruchami autistického spektra, Viedeň, Rakúsko
• Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole, Bratislava
• Test kresby stromu, Test kresby postavy, Detská kresba, Bratislava
• Zvládanie nevhodného a agresívneho správania detí, Bratislava
• Kognitívno-behaviorálna terapia pre prácu s deťmi s ADHD, Bratislava
• Rozvoj morálnych kompetencií žiakov, Bratislava
• Zippyho kamaráti – preventívny program na rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií žiakov 1. ročníka, Bratislava
• Kid’s Skills: prístup zameraný na riešenia ako metóda psychologickej práce s deťmi, rodinami a komunitou, Olomouc, Česko
• Práca s terapeutickými kartami, Bratislava
• Crisis Intervention in Schools, Manchester, Veľká Británia
• Executive Function Deficits in Children, Tokyo, Japonsko
• Terapia hrou a filiálna terapia, Martin
• Frekventant psychoterapeutického výcviku Transformačná systemická psychoterapia podľa Virginie Satirovej, Inštitút Virginie Satirovej, Bratislava

Služby

Poradenstvo a terapia

Individuálne poradenstvo

V mojej práci s deťmi a mladými ľuďmi využívam prístup, ktorý je podporujúci, pozitívny a zameraný na spoluprácu dieťaťa a rodiny. Namiesto diagnostikovania deficitov pracujem so silnými stránkami a zdrojmi klienta. Prepájam metódy viacerých terapeutických smerov pretože verím, že každý z nás je jedinečný a neexistuje jediný prístup, ktorý je vhodný pre každého. Individuálne poradenstvo poskytujem v nasledujúcich oblastiach:
 • Deti a dospievajúci
  • vývinové problémy
  • adaptačné ťažkosti
  • ťažkosti s učením
  • zvládanie emócií a emocionálne problémy (strachy, úzkostné prežívanie,… )
  • rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností
  • podpora motivácie a sebadôvery
  • zvládanie záťažových situácií (napríklad rozvod, zmena bydliska, narodenie súrodenca, vzťahy v rodine a rovesnícke vzťahy, atď.)
  • Dospievajúci a dospelí
   • na ceste porozumeniu samému sebe
   • sebarozvoj a podpora osobnej pohody a duševného zdravia
   • zvládanie emócií a emocionálne problémy
   • zvládanie záťažových situácií, stresu a výziev, ktoré život prináša
   
  • Rodičia
   • konzultácie ohľadne rodinných problémov, výchovy a rodičovstva

Terapia hrou

Terapia hrou je forma terapie vhodná pre deti predškolského a mladšieho školského veku, približne od 3 do 9 rokov. Pre deti je prirodzeným spôsobom komunikácie práve hra. V rámci terapie hrou, ktorá prebieha v špeciálne zariadenej herni, majú deti k dispozícii vhodne vybraté hračky, prostredníctvom ktorých dokážu vyjadriť to, čo nie sú schopné vypovedať slovami. Terapia hrou je vhodná pre deti v prípade pretrvávajúcich problémov, ktoré sa môžu prejavovať v domácom či v školskom prostredí.

Filiálna terapia

Tréning rodičovských zručností, vhodný pre prejavoch dieťaťa, ktorým rodič nerozumie – napríklad agresivita, strachy, úzkosti, „nepočúvanie“, bolesti bruška, oneskorený vývin reči, … atď., ale vhodný aj pre rodičov, ktorí chcú „zdokonaliť“ svoje rodičovské zručnosti. Prostredníctvom filiálnej terapie sa rodič učí napojiť sa na dieťa, komunikovať s ním spôsobom, ktorým s ním nebojuje, ale posilňuje vzájomný vzťah. Filiálna terapia ponúka rodičovi spôsoby, prostredníctvom ktorých zažíva vo vzťahu s dieťaťom momenty hravosti, dôvery, bezpečia a vzájomnej blízkosti.

Vzdelávanie a sebarozvoj

Webináre pre pedagógov

 • Relaxačné techniky pre deti a žiakov
 • Komunikácia s deťmi v triede: naučme deti mať radi učenie a nebáť sa chýb
 • Žiaci s ADHD a poruchami autistického spektra v škole: ako im pomôcť, aby mali školu radi a aby napredovali
 • Moderný pedagóg v praxi – aplikácia inovatívnych princípov pozitívneho vzdelávania do edukačného procesu – inovačné vzdelávanie

Webináre pre verejnosť

 • Všímavosť na každý deň
 • Znížme stres a vylepšíme osobnú pohodu

Víkendové pobyty 

 • Relaxačno-zážitkové pobyty v lokalitách Hotel Kontakt, Stará Lesná a Penzión Harmónia, Harmónia

Viac info a prihlasovanie na:
https://www.inspiracia.live

Kontakt

IČO: 53999525
DIČ: 1079711347
Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri na Okresnom súde Bratislava. Číslo živnostenského registra: 110-303584

Otváracie hodiny

Podľa dohody

Kontaktný formulár